Personal tools

PAG-AMPO ALANG SA KAMUGNAAN SA GINOO

by digital last modified Mar 01, 2018 08:13 AM

By: Most Rev. Nereo P. Odchimar, DD, JCD, Bishop of Tandag

PAG-AMPO ALANG SA KAMUGNAAN SA GINOO

By:  Most Rev. Nereo P. Odchimar, DD, JCD,

Bishop of Tandag

 

Labing Gamhanang Amahan,

mapasalamaton namong gibayaw nganha Kanimo ang among mga kasingkasing,

tungod sa mga kahibulongan sa kamugnaan diin kami nahimong kabahin,

tungod sa Imong Balaang Kabubut-on nga nagaatiman kanamo

sa among mga panginahanglan,

ug tungod sa Imong Kaalam nga nagagiya sa destino sa uniberso.

 

Giila namo ang among kasal-anan batok Kanimo ug sa tanang kamugnaan.

Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong piniyalan sa kinaiyahan.

Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasugoan sa pagdumala sa kalibutan.

 

Ang among palibot maoy naangin sa among sayop nga binuhatan.

Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpang-abuso ug kawalay pagsapayan.

Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman.

Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, ting-init, linog

ug uban pang mga katalagman nga among nahi-agoman.

 

Nagadangop kami Kanimo, among mahigugmaong Amahan,

ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasal-anan.

Itugot nga kami, ang among mga minahal sa kinabuhi,

ug mga gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago,

imo untang i-iway sa hulga sa mga katalagman

nga kinaiyahan ug tawhanong binuhatan.

 

Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw

ug panalipdi kami diha sa imong Amahanong pag-amuma.

Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatawo sa mga nanginahanglan.

Tudlo-i kami nga motubo ingon og mga kasaligang piniyalan

sa Imong mga gasa sa kamugnaan.

 

Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.

 

Santa Maria, among Mahal nga Birhen ug Inahan sa Kinaiyahan,

Ig-ampo mo kami.

Document Actions