Novena San Columbano

Novena

San Columbano

 

 

 

  

 

Hinikay Ni

Sister Regina Bernad, MSSC

Rev. Donald Kill, MSSC

Web Edition

Published November, 2017

Uban ang pagtugot sa mga kadagkoan sa

Simbahan sa Archdiocese sa Ozamiz

 

 

 

  

RITO SA NOVENA

 

PAG-AMPO SA TANANG ADLAW

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

PAG-AMPO SA KATAWHAN

GOZOS

 

 

 

 

 UNANG ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon ug pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Ligon ang Kristyanismo sa Irlanda ug nilambo ang simbahan tungod sa kainit sa pagtuo ug kadasig sa mga unang Kristyanos. Daghan ang mga monasteryo ang natukod ug didto nagpuyo, nagtrabaho ug nag-ampo ang mga monghe. Usa niini mao kadtong Monasteryo sa Bangor diin nisulud si Columbano.

Si Columbano natawo sa tuig 543. Sa bata pa siya, mibiya siya sa ila kay ni eskwela. Pagka human niya, nipauli aron pagpahibalo sa iyang inahan nga buot siyang moalagad sa Dios pinaagi sa pagka monghi. Nihangyo ang iyang inahan nga dili lang unta siya molakaw, apan wala maminaw si Columbano. Sa pagpangayo sa panalangin sa iyang inahan kay molakaw na siya, wala gihapon mouyon ang inahan; nihilak ug nihapa pagbabag sa pultahan. Apan, si Columbano, kuno, nilakad lang sa iyang inahan, nilakat wa’y lingilingi ug wala gayud mobalik sa ila.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

 KAHIUSAHAN SA MGA KRISTYANOS

Mosunod kita kang Kristo, ang atong Pangulo.

Bisan lain-lain ang nasud nga atong gigikanan, uban kanato mga Francis, Englis, taga-Irlanda ug uban pa, apan usa ra kita ka Lawas ni Kristo. Busa, maghiusa kita sa pagsabut sa atong pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios. Maningkamut usab kita nga kita mahingkud ug makadangat sa kahingpitan diha ni Kristo. Mahigugmaon kita diha kang Kristo, maglinuwasay, magdinayganay ug mag-ampo alang sa usa’g usa, kay kon mahiusa kita diha Kaniya ug sa usa’g usa, magmadaugon kita.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Labing Mahigugmaong Manunubos, pakit-a kami Kanimo, kami nga nangamuyo. Padilaaba ang imong gugma dinhi kanamo aron kini motuhop sa among mga kasingkasing ug sa among mga balatian. Angkona kami nga imoha gayud sa kainit nga daw kalayo sa imong gugma. Itugot nga dili unta kini mapalong bisan sa tanang katubigan sa kalibutan; sa dagat, sa langit, ug sa yuta. Matuman unta kini pinaagi sa gasa sa Imong Kaugalingon, Ikaw nga among Ginoo ug Manunubos. Imo ang Himaya hangtud sa kahangturan. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

 

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

IKADUHANG ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon ug pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Usa sa labing bantugan nga Monasteryo sa Irlanda mao kadtong sa Bangor. Duol kini sa dagat. Libo ka libo ang mga monghe nga nakapuyo didto. Tunghaan kadto sa mga hait ug salabutan, mga paring Misyonero, mga santoson. Didto nisulud si Columbano ug iyang mga kauban. Dinasig sa gugma sa Dios nisunod sila sa mga balaod sa Monastreyo, ug pinaagi sa makanunayong pag-ampo, pagpuasa, pagtrabaho ug pagtuon, naumol sila ngadto sa pagkasama ni Kristo. Human sa pipila ka tuig, napili si Columbano nga ordainahan sa pagka pari. Wala madugay, gitudlo siya nga maoy magdumala sa tunghaan sa Monastreyo. Nilabay ang pipila ka tuig, ni hangyo si Columbano sa ilang labing labaw, si Abbot Comgull, nga molakat siya pagka Misyonero. Wala siya tugoti ni Comgull. Mibalik si Columban sa iyang buluhaton sa tunghaan ug nagsigi siyag pag-ampo sa Dios nga ang Iyang kabubuton matuman. Sa madugay, nakahukom si Abbot Comgull nga ang tawag kang Columbano pagka Misyonero gikan na gayud sa Dios. Natugot si Abbot Comgull nga molakat si Columbano, ug gitugutan pa gayud niya ang dose ka mga monghi nga mokuyog kang Columbano niining mahinungdanon nga pagpanaw.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

ANG KALOOY SA GINOO

Ang kalooy sa Dios, labaw sa kinabuhi bisan unsa pa kini kaayo. Wala kanato’y takus sa iyang kalooy, gawas niadtong mga mapaubsanon sa iyang atubangan.

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

Ginoo, hatagi kami ug grasya sa pagtuo, bisan ug dili kami makakita kanimo. Ipadan-ag ang imong kahayag taliwala sa kangitngit aron malamdagan ang kangitngitan sa dalan sa among kinabuhi. Agaka kami nganha Kanimo pinaagi sa among Ginoong Jesukristo, Kinsa, uban Kanimo ug sa Espiritu Santo, himayaon hangtud sa kahangturan. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

 

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

IKATULONG ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon ug pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Si Columbano ug ang iyang mga kauban gikan sa Bangor, nitabuk ngadto sa Inglaterra. Unya, nipadulong sa Fransiya ug nagpabilin sila didto sa Europa hangtud sa katapusan sa ilang kinabuhi.

Human sa mga tuig sa paghari sa mga Romanhon ug sa pagsulong sa mga tawo nga walay hibangkaagan ug mga bangis, makaluluoy gayud ang kahimtang sa ang Fransiya. Nabungkag Kristyanismo.

Si Columbano ug ang iyang mga kauban naghimo ug mga paagi alang sa Espirituhanong pagbag-o sa katawhan. Nagtukud sila’g mga monasteryo sa lain-laing dapit, naglakat ug nagbahin-bahin sila. Ngadto ngadto, may mga tawo nga nanagugbok sa ilang kabalayan alirong sa Monasteryo. Nagtrabaho sila uban sa mga monghi, niambit sa ilang kinabuhi sa pagtuo ug pag-ampo. Usa ka magsusulat, si Montalambert, niingon: “Bisan asa ang pagtuo mibuswak ug nilambo sama sa usa ka bulak human sa panahon sa tingtugnaw.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

DUOL SA DIOS

Sa mga pagsulay, dili unta kita mahulog. Sa mga kasakit, dili mahugno. Sa kakapoy sa paningkamut, dili magminghuy. Ug dili unta kita mawani sa atong tahas tungod sa pag-ulo ulo.

Hinaut unta nga walay pagsulay, katalagman, pagda-ug da-ug, kagutom, kakabus, ni kamatayon, walay sakit o kalipay, injustisya o katarong, walay bisan unsa makapahilayo kanato kang Kristo aron makapuyo Siya dinhi kanato ug kita mabilin diha Kaniya hangtud sa kahangturan.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

Mahigugmaong Dios, Itugot nga magpuyo unta kami alang kang Kristo, Kinsa, sa Iyang kamatayon, nihatag kanamo sa iyang kinabuhi. Magpakamatay unta kami sa among kaugalingon ug magpakabuhi diha Kaniya. Dili unta kami mapahitas-on, magarbohon ug badlongon, kon dili kami mapaubsanon, maluloy-on ug matinahuron aron maghari si Kristo sa among mga kasingkasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ug sa Espiritu Santo! Amen

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS 

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

   IKA-UPAT KA ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon ug pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Gikan sa Brittany, nanglakat si Columbano ug ang iyang mga kauban ngadto sa Rheims. Naghangyo si Columbano ni Hari Gunthran nga mopuyo ug magtrabaho sila sa iyang Gingharian. Mainiton ang pagdawat kanila sa Hari ug gihatagan sila’g mga yuta. Ang una ug yano nga monasteryo nga ilang giugbuk didto nahimutang sa baryo sa Annegray. Ilang giayo ang karaang templo sa usa ka dios dios ug ila kining gihimog balay alampoanan. Ang petron niining unang monasteryo mao si San Martin de Tour.

Tungod kay ulahi ang ilang pag-abot sa maong lugar ug wala makaapas sa ting tanum, wala silay pagkaon gawas sa utan, gamut ug panit sa kahoy. Usa ka adlaw niana, lang, niabot na sa ilang ganghaan ang usa ka kabayo nga may dalang daghang pagkaon. Wala magdugay, daghang magpapanaw naghinayhinay ug pangabot. Daghan kanila nipabilin pagka monghi. Nahimo kini usa sa labing bantugan sa mga kwarenta ka monasteryo nga natukod ni Columbano.

 

PAMALANDONG SA SINULAT NI SAN COLUMBANO

NGADTO SA USA KA TINUN-AN

Pagmatinabangon kon anaa ka sa kinaubsan nga ang-ang ug mapaubsanon kon anaa ka sa gahum. Yano ang imong pagtuo, apan Maayong pagka matoto sa imong panlihok, mabinantayon sa imong katungod apan dili mahilabtanon sa uban. Matuod nga higala, dili malimbongan, lig-on sa panahon sa kasayon, maluloy-on sa panahon sa Kalisud. Ayaw libuga ang imong ulo kon walay suliran, apan sa panahon nga kinahanglan ang paghukom, lig-ona ang imong hunahuna. Supak, kon kinahanglan mosupak, apan pakiguyon gayud sa kamatuoran. Lig-on sa panahon sa pagsulay. Ayaw pagkadaling masuko. Dili tabi-an ug maayo nga maminaw. Ayaw pagdumot, pagbantay sa imong panulti. Pakig higala sa mga matarong, istrikto sa mga badlongon. Dili matarug sa mga garboso, mapaubsanon ngadto sa mga kabus.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Ginoong Dios, langkata dinhi kanako ang tanang dautang sugyot sa panulay aron, kon hinglo na ako sa kasal-anan, imong ika tanum sa akong kasingkasing ang kaayo ug ang hingpit nga pag-alagad Kanimo sa pulong ug buhat. Ihatag kanako ang pagka matinagdanon, ang gugma, ang kaputli, ang pagtuo ug ang tanan nga angay kanako kay Ikaw man ang nahibalo unsa ang akong gikinahanglan alang sa katarung. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

 

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

IKALIMANG ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon ug pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Ang labing bantugan sa mga monasteryo nga gitukod ni San Columbano mao ang Luxeuil. Bisan ni labay na ang 1400 ka katuigan gikan sa iyang pagtukud, buhi pa kining monasteryo ug dan-ag gihapon ang paghandum didto kang San Columbano hangtud karon.

Sulud sa 20 ka tuig, nipuyo si Columbano sa Luxeuil (591-610 AD). Mao kini ang iyang principal nga monasteryo. Dinhi niya gisulat ang lagda alang sa iyang mga sumusunod.

Dinhi iyang giagak ang 220 ka mga monghe. Ang pagka matinumanon mao ang baroganan ni Columbano. Ang pagka kabus ug pagpugong sa kaugalingon gihimo  pinaagi  sa pagpuasa.  Kausa ra sa usa ka adlaw sila mokaon.  Matag adlaw kaunom sila magtapok sa ilang kapilya aron pag-awit sa mga Salmo. Pag-ampo, pagpuasa, pagtrabaho ug pagtuon—maoy haligi sa ilang katilingbanong pamuyo.

Ang Luxeuil bantugan dili lang sa pagka monasteryo, kon dili tungod usab sa tunghaan diha sa monasteryo. Nahimo kining labing bantugan nga tunghaan sa tibuok Europa niadtong siglo siete.

 

PAMALANDONG SA SINULAT NI SAN COLUMBANO SA USA KA TINUN-AN

Ayaw paghubog-hubog, padayon kanunay nga putli. Ayaw paghinakog, apan pagka manggihatagon. Tumana ang pagpuasa, tultul sa panahon sa pag-ampo. Tumana ang imong katungdanan, pagkugi sa pagtuon. Dili ka matarog sa mga kasamok, mailpayon nga moantus, isog nga mobarog sa kamatuoran, mabinantayon sa panahon sa pakigbugno. Sunda ang mayo ug ayaw padala sa dautan. Pagmahigugmaon, matarong sa tanang panahon. Tahora ang talahoron ug kaloy-i ang kabus. Mapasalamaton na sa tanang gasa. Higugmaa ang yano nga tawo. Ayaw pagtinguha sa mga bahandi. Tahud sa labaw kanimo ug pakighimamat sa ubos kanimo, pakigsama sa sama nimo. Ayaw papangabughu sa labaw kanimo ug ayaw kaguol nga labaw sila. Ayaw kasuk-i ang anaa sa ulahi. Hilak ug paglipay kay duna kay paglaum.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Ginoong JesuKristo, Ikaw ang tuburan sa buhing tubig. Hatagi kami Kanunay niining tubiga aron mahimo kini kanamong tuburan sa tubig sa kinabuhing dayon. Dasiga kami sa gininhawa sa Imong Espiritu ug palagbasi ang among kasingkasing sa imong gugma. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

 

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

                                                                                        IKA-UNOM KA ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon    pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Ang mga Obispo, sa dapit nga gipuy-an ni Columbano, niuyon sa iyang kalihokan, pagwali, eskwelahan ug kinabuhi, apan diha say mga kadagkoan nga misupak Kaniya. Usa sa mg hinungdan niini mao ang panahon sa pagsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw. Si Columbano nagsubay sa batasan sa Irlanda nga lahi ra kini sa nabatasan sa iyang pinuy-anan.

Nakakita sad si Columbano ug kasamok sa gobyerno kay dihay batan-on nga hari, si Theuderich, nga daghan ug kabit ug adunay upat ka anak sa gawas. Gihangyo si Columbano sa pagpanalangin sa mga bata. Wala siya mosugot ug niingon “dili kini sila makalingkod sa trono kay mga anak man sa sala.” Napungot ang hari ug gipadala si Columbano gawas sa iyang Gingharian.

Unya, usa ka adlaw niana, nikawat si Columbano pagbalik sa Luxeuil. Pagkadungog niini, dili tugkad ang kasuko sa Reyna ug gipugus niya ang hari nga ihatud silang Columbano sa Nantes ug ipasakay sa barko pauli sa Irlanda.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

GUBAT NGA ESPIRITUHANON

Kining atong panahon karon, panahon sa gubat nga espirituhanon. Kinahanglan mokuyog kita niadtong nakig-away sa mga panlupig, kalaway ug consumerismo. Makig-away usab kita sa atong kaugalingon nga kakulangon ug kahuyang aron kita magmadaugon sa laing bahin. Dili tiaw ang gahum sa atong kaaway. Anaa kanato kanunay ug nakig-away kanato adlaw adlaw. Buntoga ang imong kaugalingon ug mabuntog mo ang tanan. Ang paghinlo sa panimalay dili mahimo sa mga pulong kon dili sa buhat. Busa, samtang naghinlo kita sa kailaluman sa atong kinaiya, nanginahanglan kita ug tumang pailob, dakong kabudlay ug hugot nga paglimbasog. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Dili nato mabakwi sa ato lang kaugalingon panglimbasug ang napildi kanato gumikan kang Adan. Salig sa Dios. Ang mga sugo Niya maoy atong mga hinagiban ug panagang.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Ginoo, sanglit ang kainit sa pagtuo mapakita man pinaagi sa mga maayong buhat, nganong mabalaka man kami nga maulawan dinhi sa kalibutan? Sanglit dili man sa pulong, apan sa buhing pagtuo nga ang Dios mailhan, unsa may kapus-lanan sa pagtuo nga magpakarong-ingnon lamang, apan walay kabagohan sa kaugalingon? Hatagi kami sa grasya sa pagsunod sa lakang ni Jesus sa dakong pailub ug pagka makanunayong. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

 

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

IKAPITO KA ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon    pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Si Columbano ug ang iyang mga kauban gipasakay sa barko aron ipapauli sa Irlanda. Samtang naghulat sila sa baba sa suba sa Loire, niabot ang bagyo ug gibanlas ang barko sa daplin sa baybayon. Sulud sa tulo ka adlaw naningkamut ang mga taga barko nga makapalutaw ang barko apan pakyas ang ilang kahago. Naghukom ang Kapitan sa barko nga dili sila manggilabut sa pagpauli sa mga Misyonero. Iyang gipakanaog si Columbano ug ang iyang mga kauban.

Nanlakat silang Columbano balik sa Norte nga dapit sa Fransiya. Gidapit sila ni Hari Clothair pagtukud ug monasteryo sulud sa iyang Gingharian apan wala sila mopabilin didto. Nilakat sila paingon sa Paris, dayon Metz, hangtud miabot sila sa Alemanya. Gidawat sila ni Hari Theudebert ug gipapili sila sa dapit nga buot nilang puy-an daplin sa Lanaw nga ginganlag Constano. Nagbugsay sila paingon sa Bregenz ug nitabuk sila didto. Nakakita silag kapilya nga guba ug ila kining giayo. Didto sila nagpuyo ug nanudlo.  Sama ni Kristo,  daghan ang kalisdanan ang ilang naagian sa ilang panaw.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

KINING LUMALABAY NGA KALIBUTAN

Kay kita lumalabay lamang niining kalibutana, maoy atong tumong, ang kinatumyan sa dalan kay atua didto ang atong Matuod nga puloy-anan. Ayaw Higugmaa ang dalan kon dili ang puloyanan kay basin mawala ka ug dili makaabot sa puy-anan nga walay katapusan.

Antusa ang gagmayng kasubo sa kinabuhi aron makaplagan mo ang kalipay nga dayon. Diha kang Kristo, isalikway nato ang mga kadungganan nga kalibutanon. Sud-onga ang Kalisud sa pagmando ning kalibutan kay gain ang mga santos naluwas lamang sa mga pagbitik sa kalibutan pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Ayaw pagpahaylo sa kinabuhi nga mubo ra ug lumalabay lamang.

Ayaw hikalimti ang pulong sa Dios. Pagbantay, pag-ampo aron andam kamo kanunay sa Iyang pag-abot. Unsay labing maayong butang sa kalibutan? Ang pagpahimuot sa Magbubuhat.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Ginoo, lamdagi kami aron masabtan namo ang Imong mga sugo aron kini matuman namo. Mahigugma unta kami sa usa’g usa aron ang tanang katawhan magkahiusa. Hinaut unta nga, tinabangan sa Imong grasya, dili kami mangita sa mga butang nga kalibutanon lamang ug nga kami mangandoy unta nga mahigugma Kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

IKAWALO KA ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon    pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Si Columbano ug iyang mga kauban nagpuyo sa bag-ong monasteryo sa Bregenz sulud sa duha ka tuig. Dayon, nakadungog sila nga si Hari Theudebert napildi sa gubat ni Hari Theuderich, kadtong hari nga nagpapahawa kanila. Si Theuderich mohari sa dapit nga gipuy-an nilang Columbano. Napugos ang mga Misyonero paglakaw na usab. Si Columbano kapin na sa 70 ang panuigon. Tigulang na ug kapoy na unta, apan dili huyang sa Espiritu. Nisugyot siya nga molatas sila sa kabukiran sa Alps padulong sa Italya. Dunay iyang kauban, si Gaul, nga tungod sa edad ug kakapoy, nihangyo nga magpabilin na lang didto. Human sa taas nga katuigan sa ilang panagkauban, nagbulag sila. Si Columbano nilatas gayud sa Alps ug niabot sa Milano. Didto gidawat sila ni Hari Agiluff ug Reyna Theudalinda ug nipuyo didto hangtud sa tuig 613 AD.

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

ANG GUGMA MAKA-ALIM

Pagbantay kamo! Kon ang usa’g usa kaninyo nagpangabugho, nagsinkahay ug isig panaway, mawagtang gayud kamong tanan. Unsay labing mahinungdanon nga sugo sa Dios? Di ba gugma? Apan, pastilan, talagsa ra kini nato makita.

Ang gugma dili kagubot. Ang gugma tam-is. Ang Gugma maka-alim. Pinaagi sa gugma molatas kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Walay laing butang nga gimahal sa Dios gawas sa Gugma. Tungod nianang gugma nga nagtuman sa balaod, hupngon unta kita s Dios.

Si JesuKristo, ang atong Dios ug Manunubos, nga naghalad sa Iyang kaugalingon tungod kanato, tinubdan sa kalinaw ug Dios sa Gugma. Iya ang himaya hangtud sa kahangturan.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

O Dios, tungod kay lumalabay lang kaming magpapanaw niining kalibutana, Itugot nga among itutok ang among mga mata ngadto sa kinatumyan sa dalan diin atu-a ang among Matuod nga puloy-anan. Likayan unta namo ang mga dautang buhat, biyaan ang pagka taphaw ug Maningkamut kami pagpahimuot Kaniya nga Amahan sa tanan. Kini among gipangayo Kanimo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

 

 

 

 

IKASIYAM KA ADLAW

PAG-AMPO SA ADLAW NGA TANAN

O Bulahan nga San Columbano, sa kainit sa imong tinguha sa pagsangyaw sa Gingharian ni Kristo ug sa kaluwasan sa katawhan, gihalad nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-antus ug sa paglangyaw, tabangi ug panalipdi, mapaubsanon nangamuyo kami kanimo, ang mga Misyonero ug Misyonera sa among panahon nga nagtahan sa ilang kinabuhi aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipadangat alang kanila, nangmuyo kami kanimo, ang pagka maampingon pagka mainantuson nga nakatabang kanimo sa pagbuntog sa mga katalagman nga nagbabag sa imong dalan, ingon man kanang kalig-on sa pagtuo ug kainit sa paghigugma nga nakatabang kanimo sa pag-antus nga mailpayon sa mga kakulangon sa kinabuhi tungod sa imong gugma kang Kristo.

Buligi ug panalipdi usab kami, mahal nga San Columbano, aron kami mabuhi alang sa himaya sa Dios aron, kon matapus na ang among pagpanaw niining kinabuhia, makadangat unta kami, uban kanimo, sa hingpit nga kinabuhi sa langit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen!

 

KINABUHI NI SAN COLUMBANO

Sa didto pa si Columbano sa Milano, nakadungog siya nga sa lungsod sa Bobbio may guba nga simbahan kansang petron mao si Sa Pedro. Gitanyag kini sa hari Kaniya ug gidawat ni Columbano. Ang dapit nakapahimuot kaayo Kaniya. Maayo ang tubig ug daghan ang kakahoyan. Malinawon ang lugar. Ang unang gihimog niya mao ang pag-ayo sa balay alampoanan. Makatandug kaayo ang istorya nga si Abbot Columbano nga kapin ug 70 ang panuigon motabang pagputol sa mga kahoy didto sa lasang aron gamiton alang pag-ayo sa balay alampoanan.

Sa wala pa moabot ang ting tugnaw sa tuig 614, hapit na mahuman ang monasteryo sa Bobbio. Dinhi nagpuyo si Columbano hangtud sa katapusan sa iyang kinabuhi. Buntag sayo sa adlawng Domingo,  petsa 23 sa Novembre, tuig 615 AD, namatay si Columbano. Ang monghe nga Misyonero niabot na sa katapusan sa iyang panaw.

Miingon si Santo Papa Pio XI: “…Tin-aw kaayo nga, salamat sa paghago ni San Columbano, nabuhi pag-usab ang kristyanismo didto sa Fransiya, Alemanya ug Italya.”

 

PAMALANDONG SA MGA PULONG NI SAN COLUMBANO

PAGHINGKUD NGA ESPIRITUHANON

Kay ang paagi sa kalibutanong kalamboan lahi man sa Espirituhanon kalamboan, kinahanglan nga ang atong hunahuna lig-on nga magpadulong kita sa unahan, ug nga magtubo ang kahingkud sa atong panghunahuna hangtud moabot kita sa kahingpitan sa atong katigulangan.

 

PAG-AMPO NI SAN COLUMBANO

Bulahan kadto nanagpaabut sa Ginoo nga Magbubuhat sa kalibutan. Mag-ampo kita kanunay pagpangayo sa kalooy sa atong Dios nga Iya kitang dasigon sa Iyang gugma.

O Ginoong Dios, Padilaaba ang among lamparahan. Mahigugmaong Manunobus, itugot nga dan-ag kami kanunay diha sa imong kahayag, ang kahayag nga walay katapusan, aron mabuntog ang among kaugalingon kangitngit ug mapahilayo kanamo ang kangitngit sa kalibutan. Kini among gipangayo Kanimo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Amen!

 

PAG-AMPO SA KATAWHAN

 

GOZOS

San Columbano, Misyonero Ni Kristo,

Tabangi Kami Sa Pagpakaylap Sa Pagtuo (CHORO)

 

Sa matahum nga nasud sa Irlanda

Niturok ug milambo ang Kristyanismo

Daghan Monasteryo natukod didto

Nga nakatabang pagligon sa pagtuo. (Choro)

 

Monasteryo sa Bangor ni sulud ka, Columbano

Giila ug nabantog ang imong kahibalo,

Apan wala ka mohangtud sa Monasteryo

Kay gitawag man ka sa pagka Misyonero. (Choro)

 

Sa imong pagpanaw sa kanasuran

Kalisud ug kasakit ang nahiaguman,

Apan gikalipay mo kining tanan,

Kay sa Dios kinabuhi mo gitahan. (Choro)

 

May haring gamhanan, nagpuyo sa kasalanan

Sa way kahadlok, gibadlong ug giwalihan.

Ang dautang balus imong naangkon

Gisip grasya, gidawat mapaubsanon. (Choro)

 

Ang mga hayup ug kalanggaman,

Kaayo nimo nasinati ug nailhan.

Kanunay imo silang gilabanan,

Diosnon grasya ilang natagamtam. (Choro)

 

Mga nasud sa Europa ang gilatas nimo

Gipakaylap ug gilig-on ang Kristyanismo,

Sa nasud sa Italia, sa lungsod sa Bobbio,

Monghe nga Misyonero, gipapahulay sa Ginoo. (Choro)

Facebook
Twitter
Skype